×
 

Digitala kurser för upskill och reskill

Investera i kunskap! Vårdyrkeshögskolan erbjuder ett stort kursutbud inom välfärd, tandvård och hälso- och sjukvård. En flexibel väg till kompetensutveckling (upskill) och kompetensförflyttning (reskill) för både privatpersoner och organisationer. Läs dem fristående eller bygg ihop ditt eget kurspaket!

Flexibelt upplägg

När du vill, var du vill – med valfri studietakt. Det är konceptet med våra digitala kurser.

41 unika kurser

Fristående kurser som kan byggas ihop till kurspaket för mer omfattande och fördjupad kunskap.

Digital plattform

Genom vår lärplattform Omniway får du tillgång till kursmaterial – smidigt via dator, mobil eller läsplatta.

Eftertraktad kunskap lönar sig

Våra kurser speglar behovet som finns i Sveriges vård- och omsorgssystem och har tagits fram tillsammans med aktörer inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att satsa på kompetensutveckling skapas en ökad motivation, trygghet och glädje i din yrkesroll, nya tankesätt och perspektiv, personlig utveckling och inte minst, en ökad attraktionskraft. Vi erbjuder kurser inom kategorierna:

Organisation

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om evidensbaserade metoder inom arbetslivsrehabilitering, med särskilt fokus på psykiska funktionsnedsättningar. Du utvecklar dina färdigheter i att självständigt kartlägga individers behov och föreslå stödjande insatser.

Kursens innehåll och mål

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån evidensbaserade metoder.
 • Kartläggning av enskilda personers behov.
 • Stödjande insatser inom arbetslivsrehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
 • Olika aktörers ansvarsområden
 • Samverkan av insatser och hur dessa organiseras.

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Change Management

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om verktyg och tekniker för förändringsarbete. Du får fördjupad förståelse för processer inom förändring och verksamhetsutveckling, och kommer självständigt att kunna leda och följa upp förändringsarbetet.

Kursens innehåll och mål

 • Planering, projektledning och arbetsledning vid förändringsarbete
 • Förändringsmodeller
 • Målgruppsanalys, nyttoanalys och omvärldsanalys
 • Organisatorisk förändringskapacitet
 • Verktyg och tekniker för förändring, social kognition och nyttorealisering
 • Effektiv kommunikation på svenska och engelska
 • Kognitiva och emotionella processer som påverkar upplevelser och värderingar
 • Framgångsfaktorer och de senaste trenderna inom förändringstakt för en framgångsrik förändring
 • Konflikthantering

Kursen innehåller till viss del moment, artiklar och litteratur på engelska.

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Hälso- och sjukvårdens organisation, administration och ekonomi

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftningar. Du kommer att kunna tolka, förstå, förklara och tillämpa regelverk som reglerar hälso- och sjukvården. Du får även fördjupad förståelse för hälso- och sjukvårdens ekonomiska förutsättningar.

Kursens innehåll och mål

 • Hälso- och sjukvårdens organisation, hur beslut fattas och genomförs
 • Ekonomiska grundbegrepp och sjukvårdens finansiering
 • Ekonomiska förutsättningar för en verksamhet inom hälso- och sjukvården
 • Lagar, regler och direktiv som reglerar hälso- och sjukvården

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Kvalitetsledningssystem

Pris: 13 160 kr exklusive moms
Omfattning: 40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om kvalitetsledningssystem och hur dessa används. Du får färdigheter i att utforma metoder och rutiner för arbetsflöden, arbetsmiljö och organisationsuppbyggnad samt enen en översiktlig förståelse för projektledning.

Kursens innehåll och mål 

 • Vanligt förekommande kvalitetsledningssystem och deras funktion i verksamheten
 • Nationella och internationella standarder för kvalitetssäkringssystem och kvalitetsarbete
 • Författningar och riktlinjer rörande kvalitetssäkringssystem och kvalitetsarbete
 • Lagen om patientsäkerhet
 • Skapande av god arbetsmiljö
 • Genomföra riskanalyser och skapa åtgärdsplaner för att utveckla och revidera arbetsrutiner, för ett optimalt och säkert arbetsflöde

 

Kursen är en del av programmet Instrument- och steriltekniker.

 

Offentlig ekonomi

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om ekonomiska förutsättningar för digitalt förändringsarbete. Du får färdigheter i att utföra olika moment inom ekonomisk styrning och anbudsförfarande, så som att formulera anbud, budget och arbetssätt som skapar effektivitet och produktivitet kopplat till verksamhetens mål.

Kursens innehåll och mål

 • Upphandling, ekonomisk styrning, effektivitet och måluppföljning
 • Formulering av anbud, nyckeltal, kalkyler, budget och arbetssätt utifrån verksamhetsmål
 • Företagsekonomi – ekonomiska förutsättningar och ramar för digitalt förändringsarbete
 • Upphandlingens påverkan på det digitala förändringsarbetet

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Process- och verksamhetsutveckling

Pris: 11 515 kr exklusive moms
Omfattning: 35 YH-poäng, motsvarar 7 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap och förståelse för digitaliseringen inom välfärdssektorn. Du får specialiserad kunskap om hur digitaliseringen påverkar verksamheter inom både offentlig och privat sektor.

Kursens innehåll och mål

 • Verksamhetsprocesser och processkartläggning kopplade till digitalisering inom välfärd
 • Befintliga tjänstelösningar, arbetsmodeller och samverkansformer
 • Digitaliseringens påverkan på process- och verksamhetsutveckling
 • Processutveckling, processkartor och processplanering

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Struktur och organisation inom hälso- och välfärdsinstitutioner

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom välfärdssektorns organisation. Du får kunskap inom juridik för att kunna förstå, tolka, förklara och tillämpa lagar och riktlinjer som påverkar välfärdsarbetet. Dessutom får du övergripande kunskap om välfärdens ekonomiska förutsättningar.

Kursens innehåll och mål

 • Välfärdssektorns organisation, hur beslut fattas och genomförs utifrån rollen som förändringsledare
 • Organisationer som inkluderas i välfärdssektorn, så som regioner, kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och invånare
 • Lagar, regler och direktiv som påverkar välfärdssektorn och rollen som förändringsledare
 • Ekonomiska förutsättningar för en verksamhet inom välfärdssektorn

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Socialrätt

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om relevant lagstiftning inom socialpsykiatri.

Kursens innehåll och mål

 • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Socialtjänstlagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Socialförsäkringen
 • Sekretesslagstiftningen
 • Funktionsrättskonventionen

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Kommunikation

Engelska med vårdinriktning

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap i att kommunicera på engelska inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du får kunskap om engelska termer inom sjukvården och utvecklar färdigheter i att läsa, tyda, förklara och utforma dokument på engelska.

Kursens innehåll och mål

 • Kommunikation på engelska inom hälso- och sjukvården
 • Engelska termer inom sjukvården
 • Utformning av olika dokument på engelska inom hälso- och sjukvårdsområdet

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Etik och människosyn

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap om etiskt och empatiskt förhållningssätt utifrån evidensbaserad metodik. Du får kompetens i att kunna analysera etiska begrepp och situationer där etiska konflikter kan uppstå. Du får färdigheter i att möta personer med olika förutsättningar och bakgrund där du även kan identifiera faktorer som påverkar bemötandet och interaktionen mellan olika personer.

Kursens innehåll och mål

 • Etiska begrepp, modeller och värdegrunder
 • Etiskt och empatiskt förhållningssätt utifrån evidensbaserad metodik
 • Situationer där etiska konflikter kan uppstå
 • Identifiering av faktorer som påverkar bemötande och interaktion mellan personer
 • Människosyn utifrån olika personers bakgrund och erfarenheter

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Etik, bemötande och kommunikation

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga inom vård och omsorg. Du får specialiserad kunskap om värdekonflikter, så som patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö. Genom fallstudier får du kompetens att sätta dig in i patientens situation och besluta om ett adekvat bemötande utifrån detta. Du får dessutom kunskap om de vanligaste begreppen inom tandvård på engelska.

Kursens innehåll och mål

 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg
 • Centrala etiska begrepp och riktlinjer för vård- och omsorgsarbete
 • Värdekonflikter i relation till arbetsmiljö
 • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer med hänsyn till kulturella skillnader och patientens integritet
 • Anpassning av bemötande utifrån patienters bakgrund, förutsättningar och situation
 • Våld i nära relationer
 • Engelska begrepp inom tandvård
 • Kommunikation av basala tandvårdsrelaterade ämnen på engelska

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Kommunikation och handledning

Pris: 3 290 kr exklusive moms
Omfattning: 10 YH-poäng, motsvarar 2 veckor heltid

Kursen behandlar metoder för kommunikation och utövande av handledning vid kunskapsöverföring av olika arbetsmoment inom hälso- och sjukvården. Du får färdigheter i att muntligen och skriftligen kunna handleda om arbetssätt och metoder samt utforma instruktioner av dessa.

Kursens innehåll och mål

 • Gruppsykologi och konflikthantering
 • Stresshantering
 • Arbetssätt och metoder
 • Kommunikation och pedagogik
 • Instruktion och handledning på svenska och minst ett annat språk
 • Informationssökning

 

Kursen är en del av programmet Instrument- och steriltekniker.

 

Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap om metoder i kommunikation och bemötande samt anpassning utifrån olika individers behov. Du får specialiserad kunskap om olika samtalsmetoder, så som lågaffektivt bemötande och motiverande samtal; “Motivational Interviewing” för att kunna genomföra personcentrerade samtal.

Kursens innehåll och mål

 • Behovsanpassade metoder i kommunikation och bemötande
 • Kommunikation och samtalsmetoder, så som motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande
 • Personcentrerat samtal utifrån behov och förutsättningar

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Kommunikativ svenska

Pris: 13 160 kr exklusive moms
Omfattning: 40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap och färdigheter i att uttrycka dig språkligt korrekt i tal och skrift inom området vårdadministration. Du får fördjupad kompetens i att använda och tillämpa svenska skrivregler och kommer efter avslutad kurs kunna utforma dokument och kommunicera information till olika mottagare inom vård och omsorg.

Kursens innehåll och mål

 • Skriftlig och muntlig kommunikation inom vårdadministration
 • Svenska skrivregler
 • Utformning och formulering av dokument
 • Strukturering, sammanfattning, utformning och kommunikation av information till olika mottagare inom rollen som vårdadministratör/medicinsk sekreterare

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Samtalsmetodik, tjänstedesign och digitala möten

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap om samtalsmetodik och dess inverkan på förändringsarbete inom välfärdsinstitutioner. Du får kunskap om tjänstedesign, digitala möten och digitala mötestekniker. Efter avslutad kurs kommer du kunna tillämpa samtalsmetodik som facilitator på workshops, planera, leda och följa upp genomförande av tjänstedesign och digitala möten utifrån användarens behov samt reflektera över effekterna av att använda mötesteknik och storytelling för en effektiv kommunikation på svenska och engelska.

Kursens innehåll och mål

 • Arbetssätt, begrepp och metoder inom samtalsmetodik
 • Samtalsmetodikens inverkan på förändringsarbete
 • Digitala mötestekniker och storytelling
 • Workshops och digitala möten
 • Tjänstedesign som arbetssätt, så som koncept och metod
 • Visualisering av resultat och förslag på svenska och engelska

Kursen innehåller till viss del moment, artiklar och litteratur på engelska.

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Vård

Anatomi och instrumentkunskap

Pris: 11 515 kr exklusive moms
Omfattning: 35 YH-poäng, motsvarar 7 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom inspektion, kontroll och underhåll av avancerade kirurgiska och dentala instrument för att förebygga skador och smittspridning inom hälso- och sjukvården. Du får fördjupad kunskap i människokroppens anatomi och vävnader i relation till kirurgiska ingrepp och behandlingar samt vilka instrument som används i olika kirurgiska och dentala sammanhang.

Kursens innehåll och mål

 • Människokroppens uppbyggnad och funktion
 • Vanliga kirurgiska ingrepp och instrument som används vid ingreppen
 • Regelverk som styr tillverkning, ansvar och användning av kirurgiska instrument
 • Uppbyggnad, funktion, taktilitet och användning av kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument
 • Funktionskontroller och underhåll av instrument enligt instruktion
 • Olika instruments material, hur de rengörs, desinficeras och steriliseras
 • Hantering och kontroll av instrument
 • Orsaker till skador på instrument, bedömning av skadans omfattning och om skadan medför reparation eller kassering
 • Montering och demontering av avancerade kirurgiska instrument, endoskop och dentalinstrument
 • Smittspridningsrisker vid hantering och förpackning av instrument 

 

Kursen är en del av programmet Instrument- och steriltekniker.

 

Anatomi och sjukdomslära

Pris: 13 160 kr exklusive moms
Omfattning: 40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd, dess orsaker och symptom samt färdigheter inom olika undersökningsmetoder och behandlingsformer.

Kursens innehåll och mål

 • Kroppens uppbyggnad och funktion
 • Vanliga somatiska och psykiska sjukdomstillstånd, dess orsaker och symptom
 • Undersöknings- och behandlingsformer

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Diagnoskodning

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap om primärklassificering av olika sjukdomar och hälsotillstånd och dess betydelse. Du får fördjupad kunskap inom diagnosrelaterade grupper (DRG) utifrån kod för huvud- och bidiagnoser samt åtgärdsklassificeringar. Du utvecklar färdigheter i att tillämpa och utföra enklare diagnosklassificering inom patientadministrativa system.

Kursens innehåll och mål

 • Kodning av diagnoser och vad diagnoskodning medför
 • Åtgärder för öppen och sluten vård
 • Primärklassificeringens betydelse
 • Sjukdomars och hälsotillstånds primärklassificerin
 • Huvud- och bidiagnos
 • DRG-systemet och NordDRG-systemet
 • Åtgärdsklassificering
 • Ekonomiska aspekter kring klassificering
 • Verksamhetsutveckling och kliniskt förbättringsarbete

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Medicinsk dokumentation

Pris: 14 805 kr exklusive moms
Omfattning: 45 YH-poäng, motsvarar 9 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap och färdigheter i journaldokumentation, administrativa rutiner och system inom hälso- och sjukvården. Efter avslutad kurs har du kompetens att tillämpa och arbeta i vårdadministrativa system, utföra journaldokumentation och hantera restjournaler.

Kursens innehåll och mål

 • Journaldokumentation och hantering av restjournal
 • Vårdflödet och administrativa rutiner inom hälso- och sjukvården
 • Användning av vårdadministrativa system
 • Betalningsrutiner och patientbokning

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Medicinsk terminologi

Pris: 11 515 kr exklusive moms
Omfattning: 35 YH-poäng, motsvarar 7 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap i den medicinska terminologin för att kunna utföra säker och rationell medicinsk dokumentation. Du får specialiserad kunskap inom grundläggande medicinska termer inom olika medicinska specialiteter på olika språk, försvenskningsregler och korrekt dikterad medicinsk text genom teori och praktiska övningar. Efter avslutad kurs kommer du kunna söka och hantera information (ordböcker och andra hjälpmedel) samt tillämpa regler för medicinsk dokumentation.

Kursens innehåll och mål

 • Medicinsk terminologi – uppbyggnad och struktur
 • Medicinska termer på svenska, latin, grekiska och engelska
 • Informationssökning av termer vid journalskrivning
 • Produktion av dikterad medicinsk text
 • Regler för stavning, böjning och ordbildning samt försvenskningsregler

Denna kurs är ett komplement till “Medicinsk dokumentation” och “Anatomi, sjukdomslära och läkemedel”.

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Mikrobiologi och vårdhygien

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om vårdhygienens historia och organisation. Du får fördjupad kunskap om mikrobiologi, smittspridning och inaktiveringsmetoder för att säkra en smittsäker vårdmiljö.

Kursens innehåll och mål

 • Nationell och internationell vårdhygienisk organisation
 • Mikroorganismers uppbyggnad, förökning, livsbetingelser, resistensutveckling och mutationer
 • Virologi (i synnerhet hepatit och HIV), virus livsbetingelser och inaktivering
 • Antibiotika
 • Vårdhygien – hygienrutiner och personlig hygien inom hälso- och sjukvården
 • Kroppens försvar mot infektioner och infektionsregistrering
 • Smittspridning och vårdrelaterade infektioner samt hindrande av dessa

 

Kursen är en del av programmet Instrument- och steriltekniker.

 

Sterilisering

Pris: 13 160 kr exklusive moms
Omfattning: 40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap inom sterilisering samt hantering och paketering av medicinteknisk utrustning inom sjuk- och tandvård. Du får fördjupad kunskap om media som förekommer inom sterilisering och olika typer av kontroller av medicinsk utrustning. Du får färdigheter i att planera och utföra sterilisering samt testa, kontrollera och validera steriliseringsutrustning.

Kursens innehåll och mål

 • Krav på steriliseringsprocesser utifrån författningar, riktlinjer och standarder
 • Avfallshantering och återvinning av restprodukter vid sterilisering
 • Dokumentation och spårbarhet
 • Märkning, förrådshållning, hållbarhetstider och transport av sterilt eller höggradigt rent gods
 • Mediakvaliteter för vatten, ånga och luft
 • Användning av sterilbarriärsystem och autoklav
 • Steriliseringsutrustning och metoder för sterilisering
 • Tester, kontroller och validering av steriliseringsutrustning (kemiska, digitala, visuella, tekniska och biologiska kontroller)
 • Planering och utförande av sterilisering

 

Kursen är en del av programmet Instrument- och steriltekniker.

 

Somatisk sjukvård

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om somatiska/fysiska sjukdomstillstånd, behandling och omvårdnad. Du får fördjupad kunskap om hur du kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande med personer med somatisk och psykisk ohälsa. Efter avslutad kurs har du kompetens att tillämpa kunskap om anatomi, fysiologi och sjukdomstillstånd i rollen som handledare.

Kursens innehåll och mål

 • Människans anatomi, fysiologi och somatiska sjukdomstillstånd
 • Prevention, behandling och omvårdnad av somatiska sjukdomstillstånd
 • Preventivt och hälsofrämjande förhållningssätt till somatisk och psykisk ohälsa

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Vård och stödsamordning

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om evidensbaserade psykosociala stödinsatser med fokus på delaktighet, tillgänglighet och medbestämmande. Du får färdigheter i att samordna olika stödinsatser och kunna tillämpa integrerad psykologi och samordnad individuell plan i ditt arbete.

Kursens innehåll och mål

 • Samordning av stödinsatser
 • Evidensbaserade psykosociala stödinsatser
 • Integrerad psykiatri (IP) och samordnad individuell plan (SIP) som arbetssätt
 • Identifiering, rekommendation och samordning av stödinsatser med fokus på delaktighet, tillgänglighet och medbestämmande

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Tandvård

Anatomi, anestesi och farmakologi

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om huvudets och halsens anatomi, det kardiovaskulära systemet och läkemedel som används inom tandvård. Du får färdigheter i att kunna assistera vid anestesi (bedövning) och sedering (lätt narkos) av patienter. Du får även kompetens i akut omhändertagande och hjärt- och lungräddning.

Kursens innehåll och mål

 • Huvudets och halsens anatomi
 • Människokroppens uppbyggnad och funktion med betoning på det kardiovaskulära systemet (hjärt- och kärlsystemet eller blodcirkulationssystemet)
 • Anestesiologi och sedering inom tandvård
 • Infiltrationsanestes
 • Läkemedel som används inom tandvård, läkemedelseffekter, läkemedelshantering och elimination av läkemedel
 • Akut omhändertagande och utförande av hjärt- och lungräddning

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Material, miljö och hantering av farligt avfall

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om instrument och material som används inom tandvård. Du får kunskap om risker med användning av härdplaster och andra dentala material och färdigheter i att hantera farligt avfall och återvinna biologiskt och kemiskt avfall inom tandvård.

Kursens innehåll och mål

 • Material och hantering av farligt avfall inom tandvård
 • Risker vid användning och hantering av härdplaster och andra dentala material
 • Instrumentlära inom tandvård
 • Återvinning av biologiskt och kemiskt avfall (inklusive amalgam)
 • Systematiskt miljöarbete på tandvårdsklinik

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Odontologi 1

Pris: 13 160 kr exklusive moms
Omfattning: 40 YH-poäng, motsvarar 8 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om karies, tandpulpans sjukdomstillstånd och tandlossningssjukdomar. Du lär dig om tandröntgen och assistans vid tandvårdsbehandlingar. Du får även färdigheter i att identifiera instrument och material som används inom tandvård.

Kursens innehåll och mål

 • Kariologi, endodonti och parodontologi
 • Oral radiologi
 • Instrument och material – funktion och hantering
 • Förberedelser och assisterande vid undersökning och tandvårdsbehandling

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Odontologi 2

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om käksystemets anatomi, funktion, fysiologi och patologi. Du får kunskap om barn- och ungdomstandvård, tandreglering, tandproteser, käkkirurgi och orofaciala symptom. Du får färdigheter i att identifiera instrument och material som används inom dessa områden. Efter avslutad kurs kan du assistera vid scanning, undersökning och tandvårdsbehandling.

Kursens innehåll och mål

 • Pedodonti och ortodonti
 • Bettfysiologi och orofaciala symptom
 • Käkkirurgi och protetik
 • Tänder, tandytor, funktion och läge i tandraden i både det primära och permanenta bettet
 • Scanning
 • Instrument och material – funktion och hantering
 • Förberedelser och assisterande vid undersökning och tandvårdsbehandling

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

Anmäl intresse

Oral hälsa 1

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om oral hälsa hos patienter, både i form av egenvård och arbetet som utgörs på tandvårdskliniker. Du får kunskap om sambandet mellan oral hälsa och allmänhälsotillstånd, påverkansfaktorer och förebyggande åtgärder. Du får färdigheter i att informera om munhälsa för att åstadkomma en god oral hälsa för patienten.

Kursens innehåll och mål

 • Kostens och livsstilens betydelse för oral hälsa
 • Samband mellan oral hälsa och allmänhälsotillstånd
 • Tobaks påverkan på oral hälsa
 • Munhälsobedömningar
 • Epidemiologiska data
 • Salivprovtagning
 • Munhygienkontroll och polering
 • Förebyggande åtgärder för god munhälsa, så som profylax och tobaksprevention 

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Oral hälsa 2

Pris: 9 870 kr exklusive moms
Omfattning: 30 YH-poäng, motsvarar 6 veckor heltid

Kursen ger dig fördjupad kunskap om oral hälsa hos patienter, både i form av egenvård och arbetet som utgörs på tandvårdskliniker. Du får färdigheter i att utföra profylax, munhygienkontroll, polering och salivprovtagning samt avlägsna tandsten. Efter avslutad kurs kommer du kunna utföra korrekta registreringar i journalsystem och medverka vid munhälsoutbildning av vårdpersonal.

Kursens innehåll och mål

 • Oral patologi
 • Profylax, munhygienkontroll och polering
 • Salivprovtagning och avlägsnande av supragingival
 • Tandvård för patienter med funktionsnedsättningar
 • Uppsökande verksamhet inom seniortandvård
 • Registreringar i journalsystem

Kursen är en fördjupning av innehållet i “Oral hälsa 1”.

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Tandvårdens verksamhet och organisation

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om hur arbetet på en tandvårdsklinik är uppbyggt och organiserat samt hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Du får kunskap om hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget. Efter avslutad kurs kan du planera och kalla patienter utifrån klinikens tidböcker.

Kursens innehåll och mål

 • Författningar och regelverk som reglerar tandvård
 • Vanliga verksamhetssystem inom tandvård
 • Tandvårdsstöd
 • Ergonomi
 • Övervakning av arbetsverksamheten genom tidböcker och revisioner av patienter

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.

 

Vårdhygien och smittskydd

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen ger dig kunskap om regler och metoder för god vårdhygien samt ansvarsfördelning vid smittskyddsarbete på en tandvårdsklinik. Du får kunskap om mikroorganismers spridningsvägar och färdigheter i att hindra och förebygga smittspridning på tandvårdsklinik genom hygienrutiner, rengöring, sterilisering och desinfektion.

Kursens innehåll och mål

 • Mikroorganismer och deras spridningsvägar
 • Smittspridning, kroppens immunförsvar och vårdrelaterade infektioner
 • Vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik
 • Hygienrutiner och personlig hygien
 • Författningar som styr rengörings- och desinfektionsprocesser inom vården
 • Rengörings-, steriliserings- och desinfektionsutrustning
 • Planering och utförande av rengöring, sterilisering och desinfektion
 • Hindrande av smittspridning och vårdrelaterade infektioner

 

Kursen är en del av programmet Tandsköterska.
 

Digitalisering

Digitala system och systemförvaltning

Pris: 4 935 kr exklusive moms
Omfattning: 15 YH-poäng, motsvarar 3 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om styrning och ledning av IT-verksamheter utifrån dess mål och digitaliseringsprocess. Du får fördjupad kunskap om implementering av digitala system och effekter på systemförvaltning inom digitaliseringsprocesser.

Kursens innehåll och mål

 • Koppling mellan IT-verksamheters styrning och övergripande digitaliseringsmål
 • Digitala systems och systemförvaltnings påverkan på digitalisering
 • Behov av förändringar och dess påverkan på verksamheten

Kursen innehåller till viss del moment, artiklar och litteratur på engelska.

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Digitalisering och digitala verktyg

Pris: 3 290 kr exklusive moms
Omfattning: 10 YH-poäng, motsvarar 2 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om digitaliseringens påverkan på rollen som handledare. Du får även kunskap om olika programvaror och hur du arbetar praktiskt med digitala verktyg i din yrkesroll.

Kursens innehåll och mål

 • Digitaliseringens påverkan på rollen som handledare
 • Praktiskt arbete med digitala verktyg
 • Hantering av olika typer av programvaror

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Introduktion Digitalisering inom välfärd

Pris: 3 290 kr exklusive moms
Omfattning: 10 YH-poäng, motsvarar 2 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om digitaliseringens utveckling och framtida visioner, mål och utmaningar som välfärdssystemet står inför.

Kursens innehåll och mål

 • Förändringsresan inom digitalisering
 • Visioner, mål och utmaningar inom välfärdssystemet kopplat till digitalisering
 • Utmaningar med implementering av digitala verktyg inom välfärden

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Informationsteknik

Pris: 8 225 kr exklusive moms
Omfattning: 25 YH-poäng, motsvarar 5 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap och färdigheter i att använda informationsteknik i olika typer av program. Du får fördjupad kunskap inom tangentbordsteknik för att kunna arbeta med tillfredsställande hastighet och korrekthet. Efter kursen kommer du kunna ta ställning till och tillämpa regler för datasekretess vid användning av IT-system inom vårdadministration.

Kursens innehåll och mål

 • Tangentbordsteknik – hastighet och korrekthet
 • Informationssökning och informationsbearbetning
 • Informationsteknik inom vårdadministration – ordbehandlingsprogram, kalkyl- och databasprogram samt mail- och presentationsprogram
 • Regler för datasekretess och datasäkerhet inom vårdadministration

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Psykologi

Arbetspsykologi

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om din egen roll i relation till din arbetsgrupp och arbetsplats. Du får färdigheter i att lättare kunna arbeta med andra personalkategorier, klara stressituationer och kunna ge och ta feedback. Du får kunskap om socialpsykologiska begrepp och en djupare förståelse för betydelsen av samarbete och goda relationer i arbetslivet.

Kursens innehåll och mål

 • Människors kultur, upplevelser, beteenden och samspel
 • Arbetsgruppens dynamik
 • Problem och problemlösning på arbetsplatsen
 • Stresshantering
 • Korrekt bemötande av patienter, vårdtagare och anhöriga
 • Socialpsykologiska begrepp inom vård och omsorg
 • Betydelsen av den psykosociala arbetsmiljön

 

Kursen är en del av programmet Medicinsk sekreterare.

 

Beteendevetenskap och arbetsgruppspsykologi

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen utvecklar din förståelse för psykologiska processer och beteenden utifrån ett förändringsperspektiv. Du får specialiserad kunskap om samhällssociala och psykologiska processer som påverkar beteende, sociologiska problemområden och arbetsgruppens olika stadier. Efter avslutad kurs kommer du kunna tillämpa din kunskap inom sociologi och psykologi i pedagogisk och motiverande kommunikation med arbetsgrupper.

Kursens innehåll och mål

 • Psykologiska processer och beteenden ur ett förändringsperspektiv
 • Inlärning, tänkande och beslutsfattande
 • Samhällssociala och psykologiska processer som påverkar beteende och attityder
 • Sociologiska aspekter och värderingar
 • Grupp- och arbetspsykologi
 • Pedagogisk och motiverande kommunikation

 

Kursen är en del av programmet Förändringsledare inom välfärden.

 

Neuropsykiatri

Pris: 6 580 kr exklusive moms
Omfattning: 20 YH-poäng, motsvarar 4 veckor heltid

Kursen ger dig specialiserad kunskap om personer med neuropsykologisk störning, personlighetsstörning och psykiatrisk sjukdom i kombination med missbruk. Du utvecklar färdigheter i hur du anpassar pedagogik, attityder och bemötande för att optimera behandlingsresultaten.

Kursens innehåll och mål

 • Neuropsykologisk störning, personlighetsstörning och psykiatrisk sjukdom i kombination med missbruk
 • Anpassning av pedagogik, attityder och bemötande för optimerat behandlingsresultat
 • Analys av egna reaktioner och hur dessa påverkar behandlingen
 • Interaktion mellan behandlare och klienter

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Psykosocialt rehabiliteringsarbete

Pris: 19 740 kr exklusive moms
Omfattning: 60 YH-poäng, motsvarar 12 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap och förståelse för psykosocialt rehabiliteringsarbete utifrån rollen som handledare. Du får kunskap i evidensbaserade metoder för psykosociala insatser och utvecklar färdigheter i att självständigt analysera, problematisera, värdera och dra slutsatser om psykiatrisk omvårdnad. Efter avslutad kurs kommer du självständigt kunna arbeta kvalitetssäkert, initiera förslag på omvårdnad och metoder för psykosocialt rehabiliteringsarbete.

Kursens innehåll och mål

 • Psykopedagogiska och evidensbaserade metoder samt omvårdnad och metoder för psykosocialt rehabiliteringsarbete
 • Psykiatrisk omvårdnad inom socialpsykiatri
 • Psykiska störningar och funktionsnedsättningar
 • Kvalitetssäkring
 • Den psykiatriska vårdens utveckling och förändring samt samhällets påverkan

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Drogmissbruk och behandling

Pris: 3 290 kr exklusive moms
Omfattning: 10 YH-poäng, motsvarar 2 veckor heltid

Kursen utvecklar din kunskap om drogmissbruk, beroendeproblematik och behandlingsmetoder. Du får specialiserad kunskap om psykisk ohälsa och samsjuklighet och utvecklar färdigheter i att identifiera missbruksbeteenden. Du får kompetens att kunna ge förslag på lämpliga behandlingsalternativ och arbeta med motivationsarbete utifrån olika psykiska besvär och drogberoenden.

Kursens innehåll och mål

 • Droger, beroendeproblematik och missbruksbeteenden
 • Psykisk ohälsa och samsjuklighet
 • Behandlingsmetoder och motivationsarbete

 

Kursen är en del av programmet Handledare inom LSS och socialpsykiatri.

 

Uppdragsutbildningar för företag

Utöver kursutbudet som presenterats ovan erbjuder vi uppdragsutbildningar till företag. Med många års erfarenhet i branschen vet vi hur man bäst utbildar för framtiden. Genom att höja ditt företags interna kompetensnivå skapas mervärde, arbetsglädje och ökad motivation. Här berättar vi mer om uppdragsutbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om våra kurser? Välkommen att kontakta vårt affärsteam.